FR NL

Privacybeleid

Bij Covetrus engageren we ons om de privacy en veiligheid van uw gegevens te beschermen. We weten dat de privacy van uw gegevens belangrijk is, of u nu een dierenzorgverlener of eigenaar van een huisdier of paard bent. Dit beleid werd opgesteld om u te verduidelijken welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, en hoe u uw bij ons bewaarde gegevens kunt beheren. Covetrus streeft ernaar zowel de gezondheid van gezelschapsdieren en paarden als de ervaring van de daarbij betrokken mensen te verbeteren. Met dat doel voor ogen verzamelen we op enkele verschillende manieren zowel persoonsgegevens als andere gegevens.

Gegevens die u ons zelf verschaft

We verzamelen informatie op verschillende punten van onze interactie met u, bvb wanneer u een account aanmaakt, bestelt via een webwinkel, met de klantendienst chat, met uw accountmanager praat, gebruikmaakt van onze producten of diensten, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan promoties of deelneemt aan enquêtes. We verzamelen daarbij gegevens zoals uw naam, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, betaalgegevens en wachtwoorden.

Gegevens die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten

Wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten verzamelen we gegevens over de manier waarop u die gebruikt en hoe goed ze werken. Het kan dan gaan om bvb gebruiksgegevens, apparaatgegevens of andere gegevens. Onze producten, websites en e-mails gebruiken technologie om gegevens te verzamelen, bvb gegevens van webbakens in e-mails, gegevens van cookies en flashcookies en apparaatgegevens zoals de IP-adressen, besturingssystemen en browsers die u gebruikt wanneer u naar onze website surft. U kunt in uw browser uw instellingen aanpassen om bepaalde van die technologieën uit te schakelen als u die gegevens liever niet deelt. We verzamelen ook gegevens wanneer u onze producten voor dierenzorg gebruikt, inclusief gegevens in gebruikersaccounts. U moet bij elk van onze dierenzorgproducten uw toestemming geven wanneer u zich inschrijft voor het product, en elk product heeft zijn eigen voorwaarden. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor het product en uw gebruik ervan stop te zetten.

Wat we doen met de gegevens – Dierenzorgverleners

Van dierenzorgverleners die onze website, ons platform of andere producten raadplegen of apps downloaden van onze websites verzamelen we gegevens in gebruikersaccounts en kunnen we mogelijk gegevens inkijken, gebruiken en bewaren. We delen mogelijk de naam en het adres van uw praktijk, uw verkoopvolume en welke producten u verkoopt met producenten en sectorpartners om:

 • bij gelegenheid te voldoen aan wettelijke verplichtingen in verband met de veiligheid van de farmaceutische, de medische hulpmiddelen en de diervoedingsketen, bvb het terugroepen van producten in verband met Verordening (EU) 2019/6 en het BBP, die vereist dat er procedures zijn voor het terugroepen van gevaarlijke producten (als gevolg daarvan kunnen de gegevenscategorieën worden gedeeld om de terugroepactie bij de klant uit te voeren);
 • de fabrikanten in staat te stellen hun productassortiment beter af te stemmen op de behoeften van een patiënt, bvb door personen uit te nodigen deel te nemen aan klinische proeven of onderzoeken;
 • leveranciers in staat te stellen (lokale) marktbehoeften en -trends te beoordelen en hun productiecapaciteit dienovereenkomstig aan te passen; 
 • leveranciers in staat te stellen dierenartsen te helpen om behandelingen te optimaliseren, bvb via bezoeken van de accountmanager van de fabrikant die advies op maat, producttraining en begeleiding kan geven; 
 • de fabrikanten (directe) marketingacties te laten opzetten, zodat de praktijk niet alleen kan profiteren van interessante promoties, maar ook van nuttige informatie of kennis uit de eerste hand op veterinair gebied

Bovendien:

 • delen we geen persoonlijk identificeerbare gegevens van uw klanten (inclusief namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van huisdiereigenaars of informatie over de gezondheid van een individueel identificeerbaar dier) met andere dierenzorgverleners, dierenzorgondernemingsgroepen, sectorpartners, producenten of anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor het delen van die gegevens; 
 • kunnen we uw eigen gegevens delen met u als dierenzorgverlener zodat u die gegevens kunt gebruiken om uw patiënten de best mogelijke zorgen te geven;
 • delen we gegevensanalyses op basis van geanonimiseerde gegevens met producenten en sectorpartners. Dat kunnen bvb de totale verkoopcijfers van een geneesmiddel in een bepaalde regio zijn of algemene percentages van dieren met een bepaalde ziekte om markttrends te identificeren en algemene informatie te verzamelen over dierenzorg;

Wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten kunnen we uw gegevens ook gebruiken:

 • om onze producten en diensten te onderhouden en te verbeteren door ervoor te zorgen dat ze correct werken. Weten voor welke pagina’s op onze website verwarde klanten ons vaak bellen kan ons bvb duidelijk maken wat we moeten verbeteren aan onze website;
 • om ons productaanbod te optimaliseren en nieuwe producten en diensten te helpen ontwikkelen;
 • om uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren overeenkomstig de gegevens die we verzamelen;
 • om u diensten te leveren, ook via onze onderaannemers. Dat omvat het delen van uw adres met pakjesdiensten zoals Bpost, GLS, UPS of FedEx of het delen van gegevens met derde partijen die Covetrus voorzien van diensten zoals e-mailoplossingen, cloudhosting, betalingsverwerking, websiteondersteuning en -onderhoud en juridische, regelgevings- of auditdiensten;
 • voor de naleving van regelgeving. We archiveren voorschriften zoals vereist door de nationale wetgeving en kunnen mogelijk uw persoonsgegevens delen om wetten van regelgevende instanties na te leven. Dat kan gaan om het verschaffen van de nodige persoonsgegevens in verband met farmaceutische aankopen aan regelgevende instanties en het vrijgeven van archiefstukken op vraag van een regelgevende instantie;
 • om juridische redenen. We kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties of om wettelijke rechten of vorderingen te beschermen, te verdedigen of uit te oefenen in verband met licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, dienstverleningsvoorwaarden of andere toepasselijke overeenkomsten of zoals anderszins vereist door de wet. Als we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te delen, zullen we proberen u daarvan op de hoogte te brengen, tenzij een dergelijke kennisgeving de wet of een gerechtelijk bevel zou schenden;
 • bij een overdracht van bedrijfsactiviteiten. Als Covetrus betrokken is bij een verkoop van activa, een fusie, een overname, een overdracht van bedrijfsactiviteiten of een andere wijziging in het management, kunnen we uw gegevens mogelijk delen met de andere betrokken entiteiten. We zullen van dergelijke bedrijfsentiteiten die activiteiten overnemen vereisen dat ze dit privacybeleid naleven en zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen die een impact kunnen hebben op uw gegevens. Tenzij we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of te verschaffen aan de andere entiteit kunt u in het geval van een overdracht van bedrijfsactiviteiten verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd uit onze archieven.

Het beheer van uw gegevens

 • Websites: U kunt de privacy van uw gegevens aanpassen en beheren via onze websites, die u de mogelijkheid geven zich uit te schrijven voor bepaalde elementen die we aanbieden. U kunt uw informatie beheren door via uw apparaat- of browserinstellingen uw persoonlijk profiel, uw cookies en uw locatiediensten aan te passen.
 • E-mail: U kunt zich voor onze marketing e-mails uitschrijven via links in de e-mails die u van ons ontvangt. Elke e-mail die u van ons ontvangt, bevat de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige e-mails.
 • Producten: Als u onze producten gebruikt, moet u steeds instemmen met de inschrijvingsvoorwaarden voor de relevante producten. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor het product en uw gebruik ervan stop te zetten.
 • Contact met ons opnemen: U kunt ook steeds contact met ons opnemen via order@covetrus.be om uw persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken. In sommige gevallen moeten we bepaalde gegevens bewaren om wettelijke of zakelijke redenen (zoals het archiveren van voorschriften).

Hoe we uw gegevens beschermen – Technische beschermingsmaatregelen

We hechten veel belang aan de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens en hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. Als deel van onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, hebben we de volgende technische beschermingsmaatregelen toegepast voor al onze producten en diensten.

 • Er is een wachtwoord of uniek token nodig om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. 
 • We gebruiken firewalls om de gegevens op onze servers te beschermen. 
 • We gebruiken Secure Socket Layer-versleuteling (SSL) bij het verzenden van persoonsgegevens naar onze servers. 
 • Het aantal personeelsleden met toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt.
 • We maken regelmatig een back-up van de systemen om de volledigheid van persoonsgegevens te beschermen.

Er is altijd een risico dat een ongeoorloofde derde een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Bij een eventuele beveiligingsinbreuk brengen we u onmiddellijk op de hoogte van wat er is gebeurd, welke gegevens werden gelekt, wat Covetrus aan de situatie doet en met wie u contact kunt opnemen voor vragen.

De privacy van kinderen beschermen

Covetrus verkoopt niet bewust producten aan kinderen jonger dan 18 jaar zonder de toestemming van hun ouders en verzoekt hen niet bewust om persoonsgegevens of verzamelt of bewaart die niet bewust. Als we vernemen dat een kind jonger dan 18 jaar ons dergelijke gegevens heeft verschaft zonder toestemming van de ouders zullen we alle redelijke maatregelen nemen om die gegevens te verwijderen uit onze databanken en die gegevens voor geen enkel doel gebruiken (tenzij om het kind of anderen te beschermen). Als u merkt dat we persoonlijk identificeerbare gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18, gelieve dan contact met ons op te nemen via be.vet.gdpr@covetrus.com.

Gegevensbeschermingsrechten

We leven de voorschriften inzake gegevensprivacy na die van toepassing zijn in de rechtsgebieden waarin we actief zijn. In landen die onderworpen zijn aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het volgende van toepassing voor de privacyrechten:

 • Transparantie en het recht om gegevens te gebruiken: We brengen onze werknemers, klanten, leveranciers en anderen op de hoogte van de manier waarop we hun persoonsgegevens gebruiken op het moment dat we de persoonsgegevens verzamelen of zo snel mogelijk daarna.
 • Het recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en verwijdering: Covetrus geeft betrokkenen inzage in hun eigen persoonsgegevens wanneer dat vereist is door de toepasselijke wetgeving, zal hun persoonsgegevens rectificeren wanneer ze onjuist zijn en zal de rechten op verwijdering en op beperking van de verwerking garanderen wanneer die rechten niet overeenstemmen met de plaatselijke regelgeving.
 • Het recht om te allen tijde bezwaar te maken en uw toestemming in te trekken: Naast uw rechten die hieronder worden uitgelegd, kunt u zich ook te allen tijde uitschrijven voor marketingboodschappen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen andere verwerkingsactiviteiten. We wegen uw bezwaar af tegen onze verplichtingen om de lokale regelgeving na te leven en de gerechtvaardigde zakelijke belangen van de onderneming.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: We geven u op basis van uw specifieke situatie het recht om uw gegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten, inclusief het doorzenden van uw gegevens naar u, een andere verwerkingsverantwoordelijke of een vertrouwde derde partij.
 • Beleidswijzigingen en uitdrukkelijke toestemming: U hebt de mogelijkheid om ons uitdrukkelijk toestemming te geven om uw gegevens te verwerken voor nieuwe en andere doeleinden of we zullen u op de hoogte brengen van de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking als we uw gegevens verwerken op basis van een andere rechtsgrond dan toestemming. De datum op dit privacybeleid is de datum waarop dit beleid voor het laatst werd herzien.
Opt-out
Van tijd tot tijd delen wij gegevens (waaronder naam, adres van de praktijk, inkoopvolume en gekochte producten) met onze branchepartners en externe fabrikanten. Wij doen dit voor productontwikkeling, productondersteuning, marketing of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring. Soms kunnen deze gegevens persoonsgegevens bevatten (bvb. in het geval u een zelfstandig ondernemer bent). Als u liever hebt dat uw gegevens niet worden gedeeld, selecteer dan het volgende vakje en verstuur.


E-mail *
Klantnummer of BTW-nummer *
 
* een verplicht veld

 

Over dit beleid

Dit beleid wordt regelmatig opnieuw bekeken en herzien naargelang we nieuwe elementen en diensten toevoegen, er wetten wijzigen en de beste praktijken in de sector evolueren. We geven op deze pagina aan op welke datum de recentste wijzigingen werden gepubliceerd. Als we significante wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid brengen we u daarvan op de hoogte, bvb via een bericht op onze website. Gelieve dit beleid regelmatig opnieuw te raadplegen en zeker voor u ons gegevens verschaft.

Dit beleid is van toepassing op bezoekers van de website, dierenzorgverleners, eigenaars van huisdieren en paarden, gebruikers van applicaties en producten en andere klanten van de ondernemingen die deel uitmaken van de internationale Covetrus, Inc.-familie. Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere ondernemingen die reclame maken voor onze diensten of op diensten die worden aangeboden door andere ondernemingen, inclusief die waarmee onze diensten zouden kunnen samenwerken.

Internationale doorgifte van gegevens

Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Brazilië, Australië of Nieuw-Zeeland en persoonsgegevens verschaft aan Covetrus, weet dan dat uw persoonsgegevens internationaal kunnen worden doorgegeven, ook naar de Verenigde Staten. Weet dat de Verenigde Staten door de Europese Commissie niet worden beschouwd als een land met een voldoende bescherming van persoonsgegevens. Covetrus neemt echter geschikte voorzorgsmaatregelen voor uw gegevens in de Verenigde Staten, want we geven dergelijke gegevens uitsluitend door op basis van standaard contractuele bepalingen gelijkaardig aan die van de AVG.

Contact met ons opnemen voor vragen

Als u vragen hebt over dit beleid of onze praktijken bij Covetrus, kunt u contact met ons opnemen.

Covetrus nv
Industrieweg 135/1
3583 Beringen-Paal
België

be.vet.gdpr@covetrus.com

Beleid bijgewerkt op: 5 oktober 2022

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.

Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.