FR NL

  1. Gebruiksvoorwaarden website
  2. Algemene verkoopsvoorwaarden
  3. Leveranciersvoorwaarden

 


 

1. De gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website resorterend onder www.covetrus.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Covetrus nv. Hoewel aan de inhoud van deze website met grote zorg is besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden en de getoonde regelgeving, enkel te worden beschouwd als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze informatie. Voorts is informatie die via deze website of per e-mail wordt toegezonden naar Covetrus of naar aan Covetrus gelieerde vennootschappen niet beveiligd. De toegezonden informatie wordt geacht niet van vertrouwelijke aard te zijn.

Covetrus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van of samenhangende met de toezending van informatie via deze website of per e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

Het is - behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Covetrus - niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina's weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerciële doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Covetrus nv of derden toe.

U verbindt zich er onder meer toe:

• De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
• Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van illegaal en onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
• De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Covetrus nv te vragen.

Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Terug naar top


2. Algemene voorwaarden

Offertes

Onze offertes blijven geldig gedurende maximum een maand tenzij anders overeengekomen. Alle gepubliceerde prijzen zijn exclusief toeslagen (brandstoftoeslag, extra orderkost,…).

Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan géén aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. In geval wij om welke reden dan ook niet in staat zijn om aan de totale vraag van de bestelde goederen te voldoen, hebben wij het recht de beschikbare voorraad te verdelen of deelleveringen te doen. Wij behouden ons het recht om een bestelling te weigeren mits gegronde redenen van eender welke aard en in ieder geval hebben wij het recht om elke bestelling van excessieve hoeveelheden te weigeren. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen vervoerd op ons risico en onze kosten. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Echter draagt de klant het risico vanaf de levering. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik en de daaruit voortvloeiende gevolgen van de goederen op zich, al dan niet in combinatie met andere goederen. Indien de goederen door de klant of een derde op enigerlei wijze zijn bewerkt en/of verwerkt, is elke garantie vervallen.

Betalingsvoorwaarden

Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen of voorschotten te ontvangen. Betalingen gebeuren enkel rechtsgeldig op onze bankrekening.

Onze facturen zijn voor vaste klanten betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Nieuwe klanten betalen contant totdat zij door ons als vaste klant erkend zijn.

Niet tijdige betaling geeft automatisch en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro, boven en buiten een verwijlinterest van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand voor vol zal beschouwd worden. In geval van toegestane of overeengekomen afbetaling op termijn, is bij gebreke aan tijdige betaling, het saldo onmiddellijk en geheel opeisbaar. In geval van ervaren betalingsmoeilijkheden behouden wij tevens het recht, elke latere levering tegen rembours uit te voeren en/of zelfs op te schorten.

Retour en klachten

Wij hebben het recht om goederen met een houdbaarheidsdatum van minder dan één jaar, die, na schriftelijke goedkeuring, teruggenomen worden, aan een lagere dan oorspronkelijk gefactureerde prijs te crediteren.

Goederen die vervallen zijn, worden noch teruggenomen noch gecrediteerd. Goederen die bewaard moeten worden bij een temperatuur lager dan 8°C worden niet teruggenomen, tenzij zij voorwerp zijn van een bewezen foutieve levering en mits de goederen zonder onderbreking van de koudeketen bewaard werden, volgens de voorschriften op de verpakking.

Goederen, specifiek op vraag van de klant, door ons besteld en afgeleverd, worden niet teruggenomen.

De klant heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden.  De niet-conformiteit van de levering, behalve beschadiging van de goederen,  dient uiterlijk binnen de 4 werkdagen volgend op de levering (retouraanvragen omwille van een vergissing klant moeten verplicht schriftelijk, andere retouraanvragen mogen schriftelijk) te worden medegedeeld.

Beschadiging van goederen bij de levering moet binnen 1 werkdag na de levering aan ons gemeld worden. Enkel met onze schriftelijke toestemming (retourbon), mag de klant de te retourneren goederen terugzenden of meegeven aan onze chauffeur. Alleen in hun originele en onaangebroken verpakkingen zullen die goederen worden geaccepteerd.

Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt onze verplichting zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Géén andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding.

De klant dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de geleverde goederen een grote mate van begeleiding en deskundigheid vereist. De klant is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij ontvangt, door te geven aan verdere afnemers van hem. De klant vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of uit een gebruik niet volgens de regels van de kunst door de koper of enig ander persoon, voor wie de klant aansprakelijk is of kan gesteld worden of aan wie de klant de instructies had behoren door te geven.

Het ons toevertrouwen van een bestelling impliceert het akkoord van de klant met bovenvermelde voorwaarden.
Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.

Garantie

Op onze toestellen wordt een garantie gegeven van 1 jaar op fabricagefouten. Pas na analyse door onze technische dienst kunnen we bepalen of de benodigde reparatie binnen de garantie valt. Analysekosten, werkuren en transport zijn ten koste van de klant.

Geschillen

Het Belgisch Recht is van toepassing op al onze verkopen. Alle betwistingen of geschillen tussen partijen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onze verkopen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Laatste update  30/09/2021

Terug naar top

3. Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (AIV)

Deel A - ALGEMENE BEPALINGEN
1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten ("AIV") vormen een integraal onderdeel van inkooporders ("PO") uitgegeven door Covetrus NV ("Koper") voor leveringen (Deel B) en diensten (Deel C) die door de partij waarmee Koper een overeenkomst mee aangaat of wenst aan te gaan ("Leverancier") moeten worden geleverd. Deze AIV's vervangen alle eerder uitgegeven AIV's.
1.2. Koper wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de hand van alle algemene voorwaarden van Leverancier, ongeacht of, hoe en wanneer dergelijke voorwaarden van Leverancier aan Koper zijn toegezonden en of er al dan niet naar wordt verwezen in een offerte of orderbevestiging.
1.3. Mondelinge afspraken, de uitsluiting, alsmede wijzigingen of aanpassingen van de AIV moeten door de Koper schriftelijk worden bevestigd; anders hebben zij geen bindende werking en worden zij geen onderdeel van het Contract zoals omschreven in artikel 2.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Elke PO van de Koper aan de Leverancier is een aanbod tot aankoop van goederen of diensten. De datum voor levering en/of uitvoering wordt in de PO vermeld.
2.2 Een PO kan te allen tijde door de Koper worden ingetrokken of gewijzigd vóór aanvaarding door de Leverancier. Aanvaarding van een PO door de Leverancier vindt plaats wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier wordt aanvaard (e-mail is voldoende) of door enig ander gedrag van de Leverancier dat de Koper redelijkerwijs in overeenstemming acht met aanvaarding van de PO. Na aanvaarding door de Leverancier vormt de PO van de Koper in combinatie met de AIV de overeenkomst ("Contract").
2.3 Indien Leverancier een order niet kan aanvaarden, stelt hij Koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

3. Vertrouwelijkheid
3.1 De Leverancier zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven van vertrouwelijke aard die door de Koper of zijn agenten of onderaannemers aan de Leverancier zijn bekendgemaakt en alle andere vertrouwelijke informatie betreffende de activiteiten of producten van de Koper die de Leverancier kan verkrijgen, strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het Contract, en de Leverancier zal de bekendmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie beperken tot zijn werknemers, agenten of onderaannemers die hiervan op de hoogte moeten zijn voor de uitvoering van het Contract en erop toezien dat deze werknemers, agenten of
onderaannemers zich aan dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en gebruiksbeperkingen houden als de Leverancier. Informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd indien (i) deze reeds eerder bekend was bij de ontvanger zonder enige verplichting tot geheimhouding, of (ii) algemeen bekend was of wordt door oorzaken buiten de macht van de ontvanger. De verplichting tot geheimhouding eindigt twee jaar na de uitwisseling van de desbetreffende informatie.
3.2 Elke partij verbindt zich ertoe om te allen tijde gedurende de looptijd van de PO en/of het Contract en na beëindiging ervan geen ruchtbaarheid te geven aan haar betrokkenheid bij de andere partij zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Documenten / IP-rechten
4.1 Koper behoudt hierbij alle eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten, op gegevens, cijfers, tekeningen, modellen, monsters, berekeningen, ontwerptekeningen en andere documenten ("Materialen van de Koper") die hij aan Leverancier verstrekt voor de uitvoering van het Contract. Leverancier is niet gerechtigd dergelijke documenten te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande toestemming van Koper. De Leverancier erkent dat de Materialen van de Koper het exclusieve eigendom zijn van de Koper.

5. Timing van de prestaties
De Leverancier zal de Koper onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen indien hij kennis krijgt of had moeten krijgen van feiten die erop wijzen dat de uitvoering van het Contract vertraging zal oplopen. De verplichting tot naleving van de overeengekomen data blijft onaangetast en de kennisgeving ontslaat de Leverancier niet van enige aansprakelijkheid. Voor elke vervroegde uitvoering van het Contract is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper vereist.

6. Prijzen; Betalingsvoorwaarden
6.1 De in de PO vermelde prijzen zijn bindende vaste prijzen en, tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen inclusief alle diensten en alle bijkomende kosten (bv. verpakking, vervoer, verzekering van de goederen) en belastingen, met uitzondering van belasting over de toegevoegde waarde en/of omzetbelasting, indien van toepassing (belasting over de toegevoegde waarde, "BTW"), die - onder voorbehoud van artikel 6.2 hierna - worden toegevoegd, maar moeten worden gefactureerd overeenkomstig de toepasselijke belastingvoorschriften. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen opgevat als "delivery duty paid" (DDP) en gelost (op aangewezen plaats volgens de PO) overeenkomstig INCOTERMS 2020. De Leverancier mag de prijs niet verhogen nadat de PO door de Koper is aanvaard. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Koper zijn op geen enkel moment prijswijzigingen of extra kosten van toepassing. De Koper is niet aansprakelijk voor de betaling van door de Leverancier gemaakte kosten, tenzij hij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
6.2 Indien de Koper de Leverancier een certificaat voor vrijstelling van BTW verstrekt, zal de Leverancier de Koper geen BTW in rekening brengen.
6.3 Indien overeenkomstig de wetgeving van het land van de fiscale woonplaats van Koper ("Toepasselijk Recht") een verplichting bestaat tot het inhouden van belasting op inkomsten van en/of betalingen aan Leverancier, is Koper gerechtigd om de overeenkomstige bedragen in te houden en aan de relevante belastingautoriteiten te betalen en Leverancier de betalingsbewijzen en andere bewijsstukken te verstrekken, voor zover beschikbaar. Indien, volgens de voorwaarden van een toepasselijk verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen het land van Koper en het land van de fiscale vestigingsplaats van Leverancier, een verlaagd
bronbelastingtarief van toepassing is, dan dient Koper dit verlaagde tarief toe te passen, mits hij te zijner tijd de relevante bewijsstukken ontvangt die door de belastingwetgeving van het land van Koper en het land van de fiscale woonplaats van Leverancier worden vereist. Indien dergelijke bewijsstukken niet op verzoek 
van Koper worden verstrekt of indien Koper redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de verstrekte bewijsstukken niet voldoen aan de vereisten van de belastingwetgeving van het land van Koper en het land van de fiscale woonplaats van Leverancier, zal Koper belasting inhouden overeenkomstig de reguliere toepasselijke tarieven die door de relevante belastingautoriteiten zijn vastgesteld en zal hij gerechtigd zijn extra kosten in rekening te brengen wegens zijn extra inspanningen. Niettemin zullen de partijen met elkaar samenwerken voor hun respectieve belastingaanvragen en rapporten aan de overheidsinstanties, en ingeval belasting verschuldigd is en vervolgens moet worden terugbetaald, zullen beide partijen in redelijkheid samenwerken om ervoor te zorgen dat deze terugbetaling daadwerkelijk plaatsvindt.
6.4 Eventuele zegelrechten of zegelbelasting (stamp duty), indien van toepassing, komen volledig ten laste van de Leverancier en de Leverancier zal de Koper binnen tien (10) kalenderdagen na aanvaarding van de PO van de Koper een betalingsbewijs overleggen van eventueel met betrekking tot de PO te betalen zegelrechten of zegelbelasting.
6.5 Koper dient betaling uiterlijk te verrichten op de zestigste (60) kalenderdag na ontvangst van de geldig ingediende en onbetwiste factuur van de Leverancier. Indien de Koper heeft ingestemd met deelbetalingen, gaat de betalingstermijn in na ontvangst van de deelfactuur. Er worden geen facturen opgesteld of betalingen verricht voordat de Leveringsartikelen of Diensten zijn geleverd. 
6.6 Elke factuur bevat de ondersteunende informatie die de Koper nodig heeft om de juistheid van de factuur te controleren en vermeldt het PO-nummer (indien van toepassing) waarop de factuur betrekking heeft. Elke betalingsachterstand van de Koper vereist een uitdrukkelijke schriftelijke betalingsherinnering. De rentevoet voor betalingsachterstand bedraagt vijf (5) procentpunten boven de wettelijke basisrentevoet.

7. Verrekening; Retentierecht
7.1 Onverminderd de wettelijke rechten van retentie en verrekening is Koper gerechtigd tot verrekening van al zijn vorderingen op de Leverancier of een aan Leverancier gelieerde onderneming, d.w.z. alle juridisch zelfstandige ondernemingen waarin Leverancier direct of indirect een meerderheidsbelang heeft of die een meerderheid van het eigendomsbelang in de Leverancier heeft, of die direct of indirect onder zeggenschap staat van of zeggenschap uitoefent over de Leverancier.
7.2 Leverancier is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract op te schorten in geval van een geschil over de hoogte van de aan Leverancier verschuldigde vergoeding, behalve in gevallen waarin de vordering zelf en het gevorderde bedrag onbetwist zijn of met bindend rechtsgevolg zijn vastgesteld.

8. Overdracht/Cessie
De Leverancier is niet gerechtigd vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Koper wordt geacht te hebben ingestemd met vorderingen die onderworpen zijn aan door de Koper geïnitieerde of ondersteunde factoringregelingen.

9. Vrijwaring
De Leverancier vrijwaart en stelt de Koper schadeloos voor alle schade, kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor juridische verdediging, en uitgaven die toe te schrijven zijn aan (a) productgebreken voor zover het gebrek toe te schrijven is aan het handelen of nalaten van de Leverancier, zijn werknemers, agenten of onderaannemers, (b) schending van wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, (c) schending van intellectuele en industriële eigendomsrechten die toe te schrijven is aan het handelen of nalaten van de Leverancier, zijn werknemers, agenten of onderaannemers en voortvloeiend uit of in verband met de vervaardiging, de levering, de verkoop of het gebruik van de Leveringsartikelen of de levering, de ontvangst of het gebruik van de Diensten, het uiterlijk, de etikettering of de reclame, of (d) elke vordering tegen de Koper die voortvloeit uit of verband houdt met de levering van de Leveringsartikelen of Diensten, voor zover deze vordering voortvloeit uit de schending, nalatige uitvoering of het verzuim of de vertraging in de uitvoering van het Contract door de Leverancier, zijn werknemers, agenten of onderaannemers. Verdere wettelijke rechten blijven onaangetast. 

10. Verzekering
Tijdens de uitvoering van het Contract en tot het verstrijken van de garantietermijn dient de Leverancier een algemene of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ten minste 5 miljoen euro af te sluiten en in stand te houden, en - voor zover de Leverancier producten levert - een productaansprakelijkheidsverzekering met een passende dekking van ten minste 5 miljoen euro voor één gebeurtenis en ten minste 10 miljoen euro voor alle in een jaar ontstane schadeclaims tezamen. De
Koper heeft het recht de bestaande dekking te onderzoeken, met name door een schriftelijke bevestiging op te vragen bij de verzekeraar of verzekeringsmakelaar van de Leverancier of door de niet-commerciële delen van de verzekeringspolissen te bekijken. Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten ontslaat de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid jegens de Koper.

11. Onderleveranciers
De Leverancier is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn onderleveranciers en hun onderleveranciers.

12. Overmacht
De Leverancier wordt niet geacht te laat te leveren indien hij de Leveringsartikelen niet kan leveren als gevolg van oorlog, natuurrampen of enige andere vergelijkbare reden buiten de macht van de Leverancier (overmacht). De Leverancier dient binnen drie (3) dagen schriftelijk kennis te geven van de aard en de omvang van een dergelijke omstandigheid van overmacht en zakelijk gezien redelijke inspanningen te leveren om dergelijke oorzaken weg te nemen en de levering zo spoedig mogelijk te hervatten. Indien de kennisgeving van de Leverancier te laat komt, zal hij de Koper vergoeden voor de daardoor veroorzaakte schade. Indien een situatie van overmacht echter langer dan 1 maand duurt, is de Koper gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen. In dat geval heeft de Leverancier geen recht op betaling en moet hij alle reeds van de Koper ontvangen betalingen terugbetalen.

13. Gegevensbescherming
Leverancier verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR / AVG). De verwerking van persoonsgegevens, die door de Koper in het kader van de leveringsrelatie of ten behoeve van de dienstverlening aan de Leverancier worden verstrekt, is alleen toegestaan voor de uitvoering van het Contract. Verwerking voor andere doeleinden, met name voor eigen doeleinden van de Leverancier en derden, is niet toegestaan.

14. Gedragscode
De Gedragscode voor Leveranciers van de Koper, beschikbaar door te zoeken naar "Covetrus Global Supplier Code of Conduct", die integraal deel uitmaakt van deze AIV en elke Overeenkomst die in het kader daarvan wordt gesloten.

15. Ongeldigheid
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de AIV ongeldig of nietafdwingbaar is of wordt, of indien de AIV een onbedoelde contractuele leemte bevat, dan blijft de rest van het Contract van kracht. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen, of een eventuele leemte wordt geacht te zijn opgevuld door een passende bepaling die, in overeenstemming met het economische doel van de bepaling en/of de AIV en voor zover wettelijk toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, of de bedoeling die de partijen zouden hebben gehad als zij de kwestie hadden overwogen, het dichtst benadert.

16. Toepasselijk recht; geschillenbeslechting
16.1 De AIV en de Contracten worden beheerst door de wetten van het land waar de Koper gevestigd is, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
16.2 Voor Leveranciers met zetel in de Europese Unie ("EU") of Europese Vrijhandelsassociatie ("EVA") is de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Koper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de AIV en de op basis daarvan gesloten Contracten.
16.3 Voor Leveranciers met zetel buiten de EU en de EVA worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de AIV en de Contracten voorgelegd aan het International Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce ("ICC") en definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van de ICC door een of meer arbiters die in overeenstemming met genoemd reglement worden benoemd. De plaats van arbitrage is Zürich, Zwitserland. Het noodarbitragereglement is niet 
van toepassing. De taal van de arbitrageprocedure is het Engels.

Deel B - LEVERING
17. Levering; vertraging
17.1 Tenzij in de PO anders is bepaald, worden de in de respectieve PO genoemde artikelen ("Leveringsartikelen") gemarkeerd in overeenstemming met de instructies van de Koper en geleverd DDP op de aangewezen plaats in de PO overeenkomstig INCOTERMS 2020 en in overeenstemming met GDP-richtlijnen, indien van toepassing op de vervoerde artikelen, naar behoren verpakt en beveiligd zodat  zij hun bestemming in een onbeschadigde staat op de normale wijze bereiken. Tenzij anders bepaald door de Koper in de PO, worden leveringen en/of verlening van diensten door de Koper enkel aanvaard binnen zijn gebruikelijke kantooruren.
De risico-overdracht van de Leveringsartikelen gebeurt in overeenstemming met de overeengekomen INCOTERM op de plaats van levering die in de respectieve PO is vermeld. De eigendomsoverdracht vindt plaats bij de overhandiging van het leveringsvoorwerp op de plaats van levering.
17.2 De Koper heeft het recht om de PO te annuleren voor de Leveringsartikelen of voor een deel van de Leveringsartikelen die nog niet aan de Koper werden geleverd. Met betrekking tot elke krachtens dit artikel geannuleerde of gedeeltelijk geannuleerde PO, betaalt de Koper, na ontvangst van een geldig afgegeven en naar behoren gedocumenteerd bewijs, het deel van de prijs dat betrekking heeft op de Leveringsartikelen die op het moment van de annulering zijn vervaardigd en klaar zijn voor levering aan of doorvoer naar de Koper. Voor zover mogelijk zal de Leverancier alle kosten met betrekking tot de PO onmiddellijk na ontvangst
van de annulering krachtens deze clausule matigen. 
17.3 De Leveringsartikelen worden niet in gedeelten geleverd, tenzij anders vermeld in de PO of schriftelijk overeengekomen door de Koper. Indien meer geleverd wordt dan besteld, behoudt de Koper zich tevens het recht voor het geheel te weigeren of slechts de bestelde hoeveelheid te aanvaarden en is hij niet gehouden tot betaling voor het gedeelte dat hij niet aanvaardt en dat voor risico van de Leverancier is en blijft en op kosten van de Leverancier kan worden teruggezonden. Indien de Leverancier meer of minder dan de bestelde hoeveelheid levert, kan de Koper de levering aanvaarden, in welk geval de Prijs pro rata zal worden aangepast.
17.4 Het PO-nummer moet worden vermeld op alle pakbonnen, facturen en andere documentatie waarin naar de PO/vrijgave wordt verwezen.
17.5 Een door de Koper betaalde vergoeding vormt geen aanvaarding van de Leveringsartikelen of afstand van rechten.
17.6 De eventueel in de PO vermelde leveringsdatum is bindend. De Leverancier is in gebreke indien de Leveringsartikelen niet op de in de PO vermelde datum worden geleverd.
17.7 Indien de Leverancier een van de Leveringsartikelen niet levert op de overeengekomen datum, heeft de Koper (onverminderd zijn andere rechten en rechtsmiddelen) het recht om naar eigen goeddunken: (i) het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden; (ii) te weigeren de levering van de te laat geleverde Leveringsartikelen en alle andere Leveringsartikelen in het kader van het Contract te aanvaarden of, indien de levering plaatsvindt, deze Leveringsartikelen te weigeren; en/of (iii) alle kosten en verliezen die voor de Koper voortvloeien uit de niettijdige levering op de Leverancier te verhalen, met inbegrip van het bedrag waarmee de door de Koper te betalen prijs om deze Leveringsartikelen van een andere leverancier te verwerven de uit hoofde van het Contract te betalen prijs overschrijdt
en eventuele winstderving.

18. Certificates of analysis ("COA") voor te leveren grondstoffen
De Leverancier zal Koper vóór verzending een recente en representatieve COA verstrekken voor elk door Covetrus aangekocht Leveringsartikel, alsmede alle overige door de Koper gevraagde informatie. Een afzonderlijke COA en/of andere informatie moet onverwijld voor elke productie batch worden verstrekt.

19. Garantie voor Leveringsartikelen; reserveonderdelen
19.1 De Leverancier garandeert dat de Leveringsartikelen worden geproduceerd, verkocht en geleverd in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke normen, voorschriften en wettelijke wetgeving van het land van de Leverancier en dat de Leveringsartikelen voldoen aan de beschrijving en eventuele specificatie in de PO van de Koper en geschikt zijn voor het beoogde doel. De Leveringsartikelen moeten ook vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten en dit blijven gedurende 24 maanden na levering of, indien deze korter is, de houdbaarheidstermijn,
en dienen vrij te zijn van rechten, pandrechten en bezwaringen van derden. De Leverancier dient ook wettelijk gemachtigd te zijn om de Leveringsartikelen te verkopen en te leveren. De Leveringsartikelen zijn na de leveringsdatum nog minstens zes (6) maanden houdbaar. Een inbreuk op voormelde garanties wordt beschouwd als een gebrek aan de Leveringsartikelen. 
19.2 Koper dient de geleverde Leveringsartikelen te controleren en zichtbare gebreken binnen veertien (14) dagen na levering of in geval van verborgen gebreken na ontdekking te melden. Daarbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden op de plaats van levering. De Koper heeft het recht de leveringen die niet volledig in overeenstemming zijn met de PO en deze AIV af te wijzen. Elke aanvaar ding van gebrekkige, laattijdige of onvolledige leveringen of elke betaling die in verband daarmee wordt gedaan, houdt geen afstand in van de rechten en rechtsmiddelen van de Koper. Afgekeurde Leveringsartikelen kunnen op kosten en risico van de Leverancier naar hem worden teruggestuurd. De Leverancier betaalt aan de Koper een redelijke vergoeding, zoals door de Koper aan de Leverancier meegedeeld, voor het opslaan en terugzenden van geweigerde Leveringsartikelen. 
19.3 De garantieperiode verstrijkt vierentwintig (24) maanden na overgang van het risico op Koper. Indien de Leveringsartikelen volgens de normale gebruikswijze voor een gebouw worden gebruikt en dit heeft geleid tot het gebrekkig functioneren van het gebouw, vervalt de garantietermijn zestig (60) maanden na overgang van het risico op Koper. Wettelijke garantietermijnen die voornoemde termijnen overschrijden, blijven onverlet.
19.4 De Koper heeft onbeperkt recht op wettelijke garantierechten. In het bijzonder kan de Koper, naar zijn keuze, herstel van het gebrek of levering van een Leveringsartikel vrij van gebrek eisen ("Nakoming Achteraf").
19.5 De Leverancier draagt alle kosten van de Nakoming Achteraf, in het bijzonder de kosten voor onderzoek en analyse van een gebrek alsmede arbeids-, materiaal-, reis- en transportkosten. Bovendien vergoedt de Leverancier de kosten voor de verwijdering van de gebrekkige Leveringsartikelen en de installatie of bevestiging van de herstelde of vrij van gebrek geleverde Leveringsartikelen.
19.6 Tijdens de Nakoming Achteraf wordt de garantieperiode opgeschort. De garantieperiode verstrijkt ten vroegste drie (3) maanden na beëindiging van de opschorting. Indien Leverancier de Leveringsartikelen vervangt, vangt de oorspronkelijke garantieperiode opnieuw aan; indien Leverancier het gebrekkige Leveringsartikel herstelt, vangt de oorspronkelijke garantieperiode slechts voor het herstelde deel van de Leveringsvoorwerpen opnieuw aan. 
19.7 Koper garandeert de levering van reserveonderdelen voor de Leveringsartikelen voor een periode van 5 jaar. Indien Leverancier binnen deze termijn niet langer dergelijke reserveonderdelen levert, dient hij Koper ten minste 6 maanden voor het einde van de levering op de hoogte te stellen, zodat Koper een laatste aankoop kan doen.

Deel C - DIENSTEN
20. Plaats van uitvoering; Aanvaarding
20.1 De Leverancier verricht de Diensten op de in de PO genoemde plaats en verstrekt alle uitrusting, gereedschappen, voertuigen en andere zaken die nodig zijn om de Diensten te verrichten. Indien de PO de plaats van de Diensten niet uitdrukkelijk vermeldt, wordt de plaats van uitvoering afgeleid uit de omstandigheden. 
20.2 Bij de uitvoering van de Diensten zal de Leverancier alle regels en voorschriften inzake gezondheid en veiligheid en alle andere veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op de terreinen en gebouwen van de Koper in acht nemen, niets doen of nalaten waardoor de Koper een vergunning, bevoegdheid of toestemming kan verliezen waarop hij vertrouwt voor de uitvoering van zijn bedrijf, en de Leverancier verklaart dat de Koper kan vertrouwen op of handelen op basis van de Diensten.
20.3 De Koper aanvaardt de verrichte Diensten indien deze in overeenstemming zijn met het Contract. Het risico gaat over bij de aanvaarding.

21. Garantie voor Diensten
21.1 Leverancier garandeert dat zijn Diensten worden uitgevoerd op een vakbekwame wijze en ten minste in overeenstemming met de toepasselijke industrienorm en de toepasselijke wet- en regelgeving. Voorts garandeert Leverancier dat zijn werkresultaten vrij zijn van materiële en juridische gebreken, de overeengekomen kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het contractuele doel. Leverancier zal Koper onverwijld informeren indien hij kennis krijgt van feiten die de uitvoering van de Diensten in gevaar kunnen brengen of de door Koper verstrekte informatie in twijfel kunnen trekken.
21.2 De Leverancier is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Gebrekkige werken vallen onder de wettelijke bepalingen, echter, de garantieperiode bedraagt twee (2) jaar vanaf de oplevering. Rechtsmiddelen zijn onderworpen aan het in artikel 19.4 en verder bepaalde.
21.3 De Leverancier zal een volledige en nauwkeurige administratie bijhouden van de door de Leverancier bestede tijd en gebruikte materialen bij het verlenen van de Diensten, en de Leverancier zal de Koper op verzoek inzage verlenen in die administratie.

22. Facturatie
Leverancier is gerechtigd een factuur uit te brengen na volledige uitvoering en aanvaarding van alle Diensten en verstrekking van de in het Contract overeengekomen documentatie. Leverancier dient een eindfactuur op te stellen, zelfs indien Koper is overeengekomen om deelbetalingen aan Leverancier te doen.

23. Opzegging
23.1 De Koper blijft gerechtigd om het Contract naar eigen goeddunken op te zeggen voordat de Diensten volledig zijn uitgevoerd. Indien de Koper vooraf heeft betaald voor Diensten die niet zijn geleverd of verricht, zullen deze bedragen door de Leverancier worden terugbetaald.
23.2 Leverancier wordt een redelijke beëindigingsvergoeding betaald, bestaande uit een percentage van de in de PO vermelde prijs dat overeenkomt met het percentage van het werk dat vóór de opzegging is uitgevoerd, plus de werkelijke directe kosten als gevolg van de opzegging. De Leverancier wordt niet betaald voor werkzaamheden die na ontvangst van de opzegging zijn verricht.

24. Minimumloon, buitenlandse werknemers, toeleveranciers; arbeidsveiligheid
24.1 Leverancier bevestigt hierbij aan Koper dat hij zich houdt aan de toepasselijke wetgeving inzake het minimumloon en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
24.2 Leverancier garandeert hierbij dat hij en elke door hem gecontracteerde onderleverancier of uitlener de toepasselijke wetgeving inzake minimumloon en het ter beschikking stellen van uitzendkrachten zullen naleven.
24.3 Leverancier zal alleen na goedkeuring van Koper gebruik maken van onderleveranciers.
24.4 Leverancier zorgt ervoor dat bij de uitvoering van de Diensten alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften op het werk worden nageleefd.
24.5 Leverancier vrijwaart Koper van elke vordering die door werknemers van Leverancier en/of werknemers van een door Leverancier gecontracteerde onderleverancier of uitlener tegen Koper kan worden ingesteld krachtens de toepasselijke wetgeving inzake minimumloon, de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten of werkveiligheid, en draagt alle schade en kosten - met inbegrip van de noodzakelijke kosten voor juridische dienstverlening - die uit dergelijke geschillen voortvloeien,
tenzij Leverancier niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de
inbreuk of (subsidiair) hij zonder nalatigheid heeft gehandeld met betrekking tot de selectie van en het toezicht op onderleveranciers die niet als plaatsvervangers kunnen worden aangemerkt. Eventuele rechten en rechtsmiddelen op grond van het toepasselijk recht blijven onverlet.
24.6 Leverancier zal Koper bij dergelijke vorderingen naar beste weten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijstaan.

Laatste update  04/2023

Netorder

Toegang tot NetOrder online

gebruiker
paswoord
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.

Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.