FR NL

  1. Gebruiksvoorwaarden
  2. Algemene voorwaarden

 


 

1. De gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website resorterend onder www.covetrus.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Covetrus nv. Hoewel aan de inhoud van deze website met grote zorg is besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden en de getoonde regelgeving, enkel te worden beschouwd als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze informatie. Voorts is informatie die via deze website of per e-mail wordt toegezonden naar Covetrus of naar aan Covetrus gelieerde vennootschappen niet beveiligd. De toegezonden informatie wordt geacht niet van vertrouwelijke aard te zijn.

Covetrus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van of samenhangende met de toezending van informatie via deze website of per e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

Het is - behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Covetrus - niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina's weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerciële doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Covetrus nv of derden toe.

U verbindt zich er onder meer toe:

• De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
• Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van illegaal en onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
• De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Covetrus nv te vragen.

Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Terug naar top

2. Algemene voorwaarden

Offertes

Onze offertes blijven geldig gedurende maximum een maand tenzij anders overeengekomen. Alle gepubliceerde prijzen zijn exclusief toeslagen (brandstoftoeslag, extra orderkost,…).

Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan géén aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. In geval wij om welke reden dan ook niet in staat zijn om aan de totale vraag van de bestelde goederen te voldoen, hebben wij het recht de beschikbare voorraad te verdelen of deelleveringen te doen. Wij behouden ons het recht om een bestelling te weigeren mits gegronde redenen van eender welke aard en in ieder geval hebben wij het recht om elke bestelling van excessieve hoeveelheden te weigeren. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen vervoerd op ons risico en onze kosten. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Echter draagt de klant het risico vanaf de levering. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik en de daaruit voortvloeiende gevolgen van de goederen op zich, al dan niet in combinatie met andere goederen. Indien de goederen door de klant of een derde op enigerlei wijze zijn bewerkt en/of verwerkt, is elke garantie vervallen.

Betalingsvoorwaarden

Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen of voorschotten te ontvangen. Betalingen gebeuren enkel rechtsgeldig op onze bankrekening.

Onze facturen zijn voor vaste klanten betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Nieuwe klanten betalen contant totdat zij door ons als vaste klant erkend zijn.

Niet tijdige betaling geeft automatisch en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro, boven en buiten een verwijlinterest van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand voor vol zal beschouwd worden. In geval van toegestane of overeengekomen afbetaling op termijn, is bij gebreke aan tijdige betaling, het saldo onmiddellijk en geheel opeisbaar. In geval van ervaren betalingsmoeilijkheden behouden wij tevens het recht, elke latere levering tegen rembours uit te voeren en/of zelfs op te schorten.

Retour en klachten

Wij hebben het recht om goederen met een houdbaarheidsdatum van minder dan één jaar, die, na schriftelijke goedkeuring, teruggenomen worden, aan een lagere dan oorspronkelijk gefactureerde prijs te crediteren.

Goederen die vervallen zijn, worden noch teruggenomen noch gecrediteerd. Goederen die bewaard moeten worden bij een temperatuur lager dan 8°C worden niet teruggenomen, tenzij zij voorwerp zijn van een bewezen foutieve levering en mits de goederen zonder onderbreking van de koudeketen bewaard werden, volgens de voorschriften op de verpakking.

Goederen, specifiek op vraag van de klant, door ons besteld en afgeleverd, worden niet teruggenomen.

De klant heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden.  De niet-conformiteit van de levering, behalve beschadiging van de goederen,  dient uiterlijk binnen de 4 werkdagen volgend op de levering (retouraanvragen omwille van een vergissing klant moeten verplicht schriftelijk, andere retouraanvragen mogen schriftelijk) te worden medegedeeld.

Beschadiging van goederen bij de levering moet binnen 1 werkdag na de levering aan ons gemeld worden. Enkel met onze schriftelijke toestemming (retourbon), mag de klant de te retourneren goederen terugzenden of meegeven aan onze chauffeur. Alleen in hun originele en onaangebroken verpakkingen zullen die goederen worden geaccepteerd.

Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt onze verplichting zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Géén andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding.

De klant dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de geleverde goederen een grote mate van begeleiding en deskundigheid vereist. De klant is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij ontvangt, door te geven aan verdere afnemers van hem. De klant vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of uit een gebruik niet volgens de regels van de kunst door de koper of enig ander persoon, voor wie de klant aansprakelijk is of kan gesteld worden of aan wie de klant de instructies had behoren door te geven.

Het ons toevertrouwen van een bestelling impliceert het akkoord van de klant met bovenvermelde voorwaarden.
Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.

Garantie

Op onze toestellen wordt een garantie gegeven van 1 jaar op fabricagefouten. Pas na analyse door onze technische dienst kunnen we bepalen of de benodigde reparatie binnen de garantie valt. Analysekosten, werkuren en transport zijn ten koste van de klant.

Geschillen

Het Belgisch Recht is van toepassing op al onze verkopen. Alle betwistingen of geschillen tussen partijen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onze verkopen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Laatste update  30/09/2021

Netorder

Toegang tot NetOrder online

gebruiker
paswoord
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.

Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.